شب مهتابــــــــی خلوتم پر شده از تاریكی زیر تاریكی شب دیدن مهتاب قشنگ است. چه خیالی است اگر بال ندارم؟ حس پرواز كه هست.حس پرواز قشنگ است. قلمم.دفتر شعرم.همه را باد ربود. خبری نیست. رقص ژولیده نی زار قشنگ است. در و دیوار اگر غم دارد (گریه كن.گریه قشنگ است.) به كسی كینه نگیرید دل بی كینه قشنگ است به همه مهر بورزید. به خدا مهر قشنگ است. دست هر رهگذری را بفشارید به گرمی بوسه هم حس قشنگی است. بوسه بر دست پدر. بوسه بر گونه مادر لحظه حادثه بوسه قشنگ است. بفشارید به آغوش عزیزان پدر و مادر و فرزند به خدا گرمی آغوش قشنگ است. نزنید سنگ به گنجشك پر گنجشك قشنگ است پر پروانه ببوسید پر پروانه قشنگ است. نزنید سنگ به هر زاغ سیاهی به خدا زاغ قشنگ است. چندشت میشود از كرم. ولی كرم قشنگ است. نسترن را بشناسید یاس را لمس كنید به خدا لاله قشنگ است. همه جا مست بخندید همه جا عشق بورزید سینه با عشق قشنگ است. بشناسید خدا هر كجا یاد خدا هست هر كجا نام خدا هست سقف آن خانه قشنگ است. اندكی شعر بخوانید. غزل حافظ و سعدی مولوی.فایز و خیام شهریار. پروین.بهار بشناسید فروغ اخوان. شاملو.فریدون گاه گاهی قیصر... یاد سهراب به خیر (روی قانون چمن پا نگذارید) شعر سهراب قشنگ است. حس سهراب قشنگ است. خط به خط...واژه به واژه ...بنویس شعر قشنگ است. نغمه ساز قشنگ است. نت گیتار قشنگ است. ناله تار قشنگ است. عشق كه آزاد شود كوچه قشنگ است. همه شهر قشنگ است اگر از زاویه عشق به دنیا نگری... ذره ای زشت نبینی. در و دیوار قشنگ است. .............................. دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار طالع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد آن که پرنقش زد این دایره مینایی کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد .............................. صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم آن چه در مدت هجر تو کشیدم هیهات در یکی نامه محال است که تحریر کنم با سر زلف تو مجموع پریشانی خود کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم آن زمان کآرزوی دیدن جانم باشد در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد دین و دل را همه دربازم و توفیر کنم دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگو من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم نیست امید صلاحی ز فساد حافظ چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم http://mahtab87.mihanblog.com 2017-09-20T14:54:10+01:00 text/html 2017-07-25T03:31:44+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف معجزه شکرگذاری-قسمت بیست و پنجم http://mahtab87.mihanblog.com/post/803 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/391/1172527/CYMERA_20150325_233200.jpg" width="496" height="366"><br><br><b>روز بیست و پنجم<br><br><font color="#FF0000">اشاره شگفت انگیز</font><br><font color="#CC33CC"><br>زندگی یک جور بازیگوشی ست … ما به بازی نیاز داریم تا دوباره دنیای پیرامونمان را کشف کنیم.</font><br><br>فلورا کولائو (متولد ١٩۵۴) نویسنده و درمانگر</b><br><br>تمرین امروز، اشاره شگفت انگیز، یکی از تمرینھای مورد علاقه من است، چرا که یک بازی است که شما با جھان <br><br>انجام میدھید و بسیار جذاب است.فرض کنید که کائنات خیلی دوستانه و دلسوزانه میخواھد ھر چیزی را که شما <br><br>میخواھید داشته باشید. فرض کنید از آنجا که کائنات نمیتواند بلند شود و آنچه را که میخواھید به شما بدھد، از<br><br>قانون جذب استفاده میکند و به شما نشانه ھا و علامتھایی میدھد که کمک میکند تا به آرزوھایتان برسید. کائنات <br><br>میداند که شما باید احساس قدرشناسی داشته باشید تا تحقق آرزوھا را برایتان میسر سازد، بنابراین نقش خود را <br><br>اینگونه بازی میکند که به شما اشاره ھایی شخصی نشان میدھد تا قدرشناس باشید. از انسانھا، شرایط، رخدادھایی <br><br>که در طول روز شما را احاطه میکنند، به عنوان نشانه ھایی برای قدرشناسی شما سود میبرد. یعنی به این صورت کار <br><br>میکند: اگر صدای آژیر آمبولانس را میشنوید، اشاره ای از سوی کائنات است که برای سلامتیتان قدرشناس باشید. اگر <br><br>یک ماشین پلیس را میبینید، اشاره کائنات به شما این است که برای امنیت و آرامشتان قدرشناس باشید و ....<br><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br> </font> text/html 2017-07-20T03:28:59+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف عکاسی های خودم-صفحه هشتاد http://mahtab87.mihanblog.com/post/802 <font size="2" face="Mihan-Iransans">خونه رویایی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><br><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8301083250/%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_2_.JPG" alt="http://s8.picofile.com/file/8301083250/%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_2_.JPG"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8301083284/%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_1_.JPG" alt="http://s8.picofile.com/file/8301083284/%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_1_.JPG"><br><br>گل انار<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8301083326/%DA%AF%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1.JPG" alt="http://s9.picofile.com/file/8301083326/%DA%AF%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1.JPG"></font> text/html 2017-07-16T03:12:46+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف معجزه شکرگذاری-قسمت بیست و چهارم http://mahtab87.mihanblog.com/post/801 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> <img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/391/1172527/CYMERA_20150325_233200.jpg" width="496" height="366"><br><br><b>روز بیست و چھارم :<br><br><font color="#CC0000">نیروی شگفت انگیز قدرشناسی</font><br><br></b></font><b><br></b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font size="2" color="#CC33CC" face="Mihan-Iransans">کسانی که انتظار دریافت یک عصای خارق العاده را دارند، بی تردید خواھند دید که خودشان ھمان <br><br>عصای خارق العاده ھستند!</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC33CC"> </font>توماس لئونارد </font><font size="2" face="Mihan-Iransans">(٢٠٠٣-</font></b><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">١٩۵۵</font></b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>)</b><br><br></font>آیا به این فکر کرده اید که نیرویی داشته باشید تا با استفاده از آن بتوانید به افرادی که دوستشان دارید، <br><br>کمک کنید؟ پس تمرین امروز بر آن است تا به شما بیاموزد که چگونه از زندگی سود ببرید و به دیگران <br><br>یاری برسانید!ھنگامی که بخواھید با اشتیاق به دیگران کمک کنید، بی تردید نیرویی ارزشمند دارید ولی <br><br>اگر این کار را با قدرشناسی ھمراه کنید، آنگاه به راستی نیرویی فوق تصور خواھید داشت که به شما یاری<br><br>میدھد تا به افرادی که دوستشان دارید، کمک کنید. انرژی به ھر جایی میرود که توجھتان به آن معطوف <br><br>باشد و بنابراین وقتی شما انرژی قدرشناسی را به سوی نیازھای کسی روانه میسازید، این دقیقا ھمان جایی <br><br>است که انرژی میرود. به ھمین دلیل است که مسیح، پیش از انجام ھر معجزه میگفت: "سپاسگزارم."<br><br>&nbsp;قدرشناسی یک انرژی غیرقابل رؤیت ولی در عین حال یک منبع واقعی است و ھنگامی که با انرژی آرزوھای <br><br>شما درھم بیامیزد، مانند این خواھد بود که نیروی فوق العاده ای داشته باشید. </font><font size="2" face="Mihan-Iransans">اگر یکی از اعضای خانواده تان، <br><br>دوست یا ھر فردی که شما به او اھمیت می دھید دچار بیماری شود، به مشکلات مالی گرفتار آید، در تنگنا گیر <br><br>کند، از برھم خوردن یک رابطه عذاب بکشد، اعتماد به نفسش را از دست داده باشد، از مشکلات روانی رنج <br><br>ببرد، یا در زندگیش احساس خوبی ندارد، میتوانید با استفاده از نیروی نامرئی قدرشناسی در موارد سلامتی، <br><br><br> </font> text/html 2017-06-13T02:54:10+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف معجزه شکرگذاری-قسمت بیست و سوم http://mahtab87.mihanblog.com/post/800 <img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/391/1172527/CYMERA_20150325_233200.jpg" width="496" height="366"><br><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#CC0000">روز بیست و سوم<br><br></font><font color="#CC0000"><font color="#000000">ھوای دلپذیری که تنفس می کنید<br><br></font></font><font color="#CC0000"><font color="#000000"><font color="#CC33CC">این مسأله کاملا حقیقت دارد که یک روز برای قدم زدن در ھوای فرحبخش صبحگاھی از خانه بیرون بیایید <br><br>و ھنگام بازگشت آدم دیگری باشید، افسون شده و مجذوب!</font><br><br>مری اِلن چیس </font></font></b></font><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><font color="#000000">(١٩٧٣ –</font></font></font></b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><b><font color="#000000"> ١٨٨٧</font></b><font color="#000000"><b>) آموزشگر و نویسنده</b><br><br>چند سال پیش اگر کسی به من میگفت برای ھوایی که تنفس میکنم، قدرشناس باشم، بی ھیچ تردیدی فکر <br><br>میکردم آن شخص دیوانه شده است.این موضوع ھیچ حسی را در من برنمی انگیخت؛ چرا بر روی زمین <br><br>کسی باید برای ھوایی که تنفس میکند، شکرگزار باشد؟ولی ھمین که زندگی ام به خاطر شکرگزاری پوست <br><br>انداخت و تغییر کرد، چیزھایی که وجودشان را ھمیشه تضمینی می دانستم یا یک دقیقه ھم درباره آنھا فکر <br><br>نمیکردم، برای من به صورت معجزه درآمد. آنگاه از روزمرگی جدا شدم و چشمانم را باز کردم و به تصاویر <br><br>بزرگتر و شگفتیھای جھان ھستی اندیشیدم. ھمانطور که دانشمند بزرگ، نیوتن گفته است: ھنگامی که به <br><br>منظومه شمسی فکر میکنم، میبینم که فاصله زمین از خورشید به گونه ای چنان دقیق تنظیم شده که مقدار <br><br>مناسب و کافی از گرمای آن را دریافت میکند. این برحسب شانس و از سر اتفاق نیست.ھوای دلپذیری که<br><br>شما تنفس میکنید یک اتفاق و یا یک پیش فرض طبیعت نیست. وقتی به کثرت وقایعی بیندیشید که در <br><br>طبیعت اتفاق میافتد تا ما برای تنفسمان ھوا داشته باشیم و یک نفس عمیق بگیریم، آنگاه از اھمیت تنفس <br><br>و ھوایی که تنفس میکنید آگاھی خواھید یافت.ما پی در پی در حال تنفس ھستیم و ھوا را به درون ریه ھا <br><br>و بدنمان می بریم و فکر نمی کنیم که ھمیشه ھوایی برای تنفس وجود دارد. اکسیژن یکی از فراوانترین عناصر <br><br>موجود در بدن ماست و تنفس ھوا را به تمام سلولھای موجود در بدنمان می رساند تا بتوانیم به زندگی <br><br>ادامه دھیم. ھوا ارزشمندترین ھدیه در زندگی ماست، چراکه بدون آن ھیچ یک از ما بیش از چند دقیقه دوام <br><br></font></font><b><font color="#CC0000"><font color="#000000"><br></font></font></b></font> text/html 2017-06-10T04:20:01+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف فایل موفقیت 17 (دکتر احمد حلت) بخشودن http://mahtab87.mihanblog.com/post/796 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><b>بخشودن</b></font><br><br>چرا باید ببخشیم؟ چرا باید کینه ها را از دلمان بیرون کنیم؟ روانشناسان معتقدند: بخشودن به معنای <br><br>بی مجازات گذاشتن ظالم نیست، هرکس هر ظلمی مرتکب شود باید تاوان آن را بدهد. بخشودن به<br><br>معنای فراموش کردن هم نیست. اتفاقاتی رخ می دهند که هرگز نمی توانیم فراموششان کنیم. من نمی گویم<br><br>فراموش کنید اما می گویم ببخشید و رها شوید. بخشودن به معنای آزاد کردنِ خودمان است. لازم نیست<br><br>به کسی که به شما ظلم کرده بگویید: من شما را بخشیدم. خودتان رها شوید. وقتی کینه ورزی می کنید<br><br>خودتان آسیب می بینید. پس خودتان را آزاد کنید. همین امشب با قدرت و اختیار این جمله زیبا را تکرار<br><br>کنید:"من خودم را به خاطر هر بدی ای که کردم، بخشیدم و رها کردم" اما یادتان باشد اگر به کسی ظلمی<br><br>کرده اید، جبران کنید یا لااقل برایشان دعای خیر کنید. لیست دوم بخشودن دیگران است:<br><br>من........... را به خاطر...................... بخشیدم و رها کردم.<br><br>ادامه در فایل زیر<br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8297377876/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%86_drahmadhellat.mp3.html" target="_blank" title="فایل.احمد حلت.بخشودن">دانلود فایل</a><br> </font> text/html 2017-06-08T07:34:13+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف عکاسی های خودم-صفحه هفتاد و نه http://mahtab87.mihanblog.com/post/799 <font size="2" face="Mihan-Iransans">بهار 96<br><br></font><img src="http://s8.picofile.com/file/8296909842/spring_1_.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8296909842/spring_1_.jpg"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296909892/spring_2_.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8296909892/spring_2_.jpg"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296909934/spring_3_.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8296909934/spring_3_.jpg"> text/html 2017-06-05T09:04:51+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف معجزه شکرگذاری-قسمت بیست و دوم http://mahtab87.mihanblog.com/post/797 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/391/1172527/CYMERA_20150325_233200.jpg" width="496" height="366"><br><br><b><font color="#CC0000">روز بیست و دوم</font><br><br>در مقابل چشمان شما</b><br><b><br><font color="#993399">این جھان، با تمامی دانشی که کسب کردهایم، ھنوز یک معجزه است و برای کسی که به<br><br>&nbsp;آن بیندیشد ھنوز شگفت انگیز، مرموز، افسون کننده و فراتر از ھر چیز است.</font><br><br>(١٨٨١-</b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>١٧٩۵</b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>) توماس کارلایل ، </b><b>نویسنده و تاریخنگار</b><br><br>ھفت سال پیش، ھنگامی که اولین بار به راز نیروی قدرشناسی پی بردم، لیستی از تمام آرزوھایم<br><br>تھیه کردم. لیستی بسیار طولانی و بلندبالا ! آن موقع، ھیچ راھی برای به حقیقت پیوستن<br><br>خواسته ھایم به نظرم نمی رسید. با این ھمه من ده آرزوی برترم را روی کاغذی نوشتم و آنھا را ھر<br><br>روز با خودم ھمراه داشتم. ھر موقع که فرصتی دست میداد، لیست را بیرون می آوردم و تک تک<br><br>خواستھ ھا را میخواندم و برای ھر مورد آنگونه قدرشناسی میکردم که انگار پیشتر آن را دریافت<br><br>کرده بودم. ھمواره آرزوی شماره یک ام را که در سر میپروراندم و بیش از ھر چیز به آن نیاز داشتم <br><br>توی ذھنم مرور می کردم و ھر روز با احساس اینکه این آرزو برآورده شده است، کلمات شکرگزاری <br><br>را تکرار می کردم. تک تک مواردی که در لیستم نوشته بودم به صورت معجزه واری در مقابل چشمانم <br><br>برآورده می شد. با برآورده شدن ھر کدام از آرزوھایم، آن را از لیست خط میزدم و ھرگاه آرزوی <br><br>جدیدی داشتم آن را به لیست می افزودم اکنون نوبت شماست که از نیروی خلاق قدرشناسی استفاده<br><br>&nbsp;کنید چون با این کار آرزوھاتان در برابر چشمتان ظاھر میشود. در ابتدای روز، لیست ده آرزوی برترتان <br><br>را بردارید که پیشتر تھیه کرده اید. ھر مورد از آرزوھا را بخوانید و برای یک دقیقه به آن بیندیشید و در <br><br>ذھنتان مجسم کنید که آرزوتان برآورده شده است. سپس درست مانند اینکه آن خواسته برآورده شده باشد،<br><br>خوشحال و شکرگزار شوید. امروز ھر کجا میروید لیست آرزوھاتان را با خودتان ببرید. دست کم در دو <br><br>موقعیت، لیست را بیرون آورید و آن را مورد به مورد بخوانید و تا آنجا که میتوانید برای ھر مورد و با <br><br>فرض اینکه برآورده شده، خوشحال شوید. اگر میخواھید آرزوھاتان سریعتر برآورده شود، توصیه میکنم که <br><br>لیست آرزوھاتان را از امروز با خود و توی کیف پولتان ھمراه داشته باشید و ھر موقع که وقت داشتید <br><br>آن را باز کنید و بخوانیدش و برای ھر مورد تا آنجا که میتوانید شکرگزاری کنید. وقتی آرزوتان در برابرتان <br><br>ظاھر شد، آن را از لیست خط بزنید و یک مورد جدید به آن بیفزایید. اگر شما مثل من ھستید، ھربار که<br><br>موردی را از لیست خود کنار میگذارید اشک شادی بریزید، چراکه با استفاده از نیروی شگفت قدرشناسی،<br><br>چیزی که برایتان غیرممکن به نظر میرسید اکنون برآورده شده است.<br><b><br></b><br> </font> text/html 2017-06-05T07:18:40+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف عکاسی های خودم-صفحه هفتاد و هشت http://mahtab87.mihanblog.com/post/798 <font size="2" face="Mihan-Iransans">بهار 96<br><br></font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296908668/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B196_10_.JPG" alt="http://s8.picofile.com/file/8296908668/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B196_10_.JPG"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296908900/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B196_4_.JPG" alt="http://s8.picofile.com/file/8296908900/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B196_4_.JPG"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296908942/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B196_16_.JPG" alt="http://s9.picofile.com/file/8296908942/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B196_16_.JPG"> text/html 2017-05-29T03:52:15+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف معجزه شکرگذاری-قسمت بیست و یکم http://mahtab87.mihanblog.com/post/795 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/391/1172527/CYMERA_20150325_233200.jpg" width="496" height="366"><br><br><b>روز بیست و یکم<br><br><font color="#CC0000">نتایج باشکوه<br><br></font>شما پیش از خوردن غذا، شُکر میکنید. ولی من پیش از ھر کنسرت، اُپرا، بازی پانتومیم، گشودن ھر کتاب، <br><br>تماشای ھر قطعھی کمدی، نقاشی و ھر بار فروبردن قلم در شیشه دوات، شکر میکنم.</b><br><br><font color="#CC0000"><b>جی. ک. چسترنون ( </b></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><b>١٩٣۶</b></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><b>-</b></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><b>١٨٧۴</b></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><b> ) نویسنده</b></font><br><br>ھمه ما برای کارھایی که انجام میدھیم انتظار نتایج خیره کننده و عالی را داریم. گیلبرت کیت چسترستون <br><br>نویسنده پیش از انجام ھر کاری با تشکر کردن و با استفاده از قدرشناسی نتایج دلخواھش را تضمین میکرد.<br><br>بی تردید زمانھایی بوده است که پیش خودتان فکر میکنید: امیدوارم که به اندازه کافی خوش شانس باشم » <br><br>یا اینکه « امیدوارم وضعیت بھتر شود » تمام این افکار به بیان امیدواری برای دستیابی به نتیجه خوب در یک <br><br>موقعیت ویژه است. ولی زندگی اتفاقی و یا بر اساس شانس نیست. عملکرد تمامی قوانین جھان بر نظمی<br><br>ریاضی وار استوار شده و این چیزی است که میتوانید روی آن حساب کنید. تمرین نتایج باشکوه عبارت است <br><br>از شکرگزاری پیش از انجام کاری که میخواھید نتیجه ای خوب در برداشته باشد. شما میتوانید برای نتیجه خوبی <br><br>که در ملاقات کاریتان، آزمون، نتیجه مناسب برای بازی ورزشی، تماس تلفنی، ملاقات یک دوست، دیدن مادر زن <br><br>یا مادر شوھرتان، انتظارش را دارید، شکرگزار باشید. میتوانید برای نتیجه خوب تمریناتتان، ملاقات با پزشک حیوان<br><br>خانگیتان، چکاپ پزشکی یا دندان پزشکی، شکرگزار باشید. اگر این کار به شما کمک میکند تا نیروی قدرشناسی را <br><br>برای دستیابی به نتایج باشکوه باور کنید، میتوانید انگشتتان را در آسمان حرکت دھید و فرض کنید در حال <br><br>افشاندن غبار انرژی مثبت بر رخدادی ھستید که میخواھید به صورت خارق العاده آن را تغییر دھید. زمان دیگر <br><br>استفاده از انرژی مثبت برای به دست آوردن نتایج موردنظر، ھنگامی است که اتفاقی ناخواسته در طول روز برای <br><br>شما رخ میدھد. وقتی اتفاق غیرمنتظره ای میافتد، بلافاصله نتیجه گیری میکنیم که بی تردید خطایی رخ داده <br><br><br> </font> text/html 2017-05-15T02:39:00+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف فایل موفقیت 16 (دکتر احمد حلت) بهانه گیری نکنید http://mahtab87.mihanblog.com/post/788 <br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><img alt="http://s6.picofile.com/file/8247140942/%D8%B4%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_2_.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8247140942/%D8%B4%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_2_.jpg" width="445" height="355"></b></font></font></font><br><font color="#FF0000"><b>نام و یاد خدای مهربان آرامبخش قلب هاست.</b></font><br><br>تا چه زمانی می خواهید بهانه بگیرید که کار نیست؟ که پارتی ندارم؟ که سرمایه ندارم؟ همین امشب شروع<br><br>کنید، رسالت خود را در این جهان پیدا کنید. عزیزانم خیلی ساده و روان عرض کنم، من به همه جوان ها و <br><br>به همه کسانی که بیکار هستند و یا منتظر فرصتی هستند که خود را پیدا کنند، چند نکته را عرض میکنم:<br><br>من خودم را جای شما قرار می دهم. من اگر جای شما بودم چه می کردم؟<br><br>هر آنچه را که می گویم لطفأ عملیاتی کنید، سه الی پنج ماه. و اگر نتیجه نداد، من پاسخگو هستم.<br><br>پس لطفأ قلم و کاغذ بردارید و ...<br><br>دانلود کلِ سخنرانی در فایل زیر<br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8292024042/_drahmadhelat_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D9%84%D8%AA%DB%B1.mp3.html" target="_blank" title="فایل.احمد حلت.بهانه گیری نکنید">دانلود فایل </a></font> text/html 2017-05-07T13:05:32+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف عکاسی های خودم-صفحه هفتاد و هفت http://mahtab87.mihanblog.com/post/793 <br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مشهد- زمستان95<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292927534/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1.JPG" alt="http://s8.picofile.com/file/8292927534/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1.JPG" width="523" height="392"></font><br><br>ماهی<br><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8292927400/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C.JPG" alt="http://s8.picofile.com/file/8292927400/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C.JPG" width="523" height="392"></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><br>زمستان 95<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292927376/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8695_2_.JPG" alt="http://s8.picofile.com/file/8292927376/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8695_2_.JPG" width="525" height="393"><br><br></font> text/html 2017-05-05T02:37:29+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف فایل موفقیت 15 (دکتر احمد حلت) رابطه http://mahtab87.mihanblog.com/post/787 <br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/391/1172527/khiaban.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/391/1172527/khiaban.jpg"><br><br><b>رابطه</b><br><br><font color="#FF0000">نام و یاد خدای مهربان آرامبخش قلب هاست. </font><br><br>سوال کردند: چرا مردها در رابطه، بطور ناگهانی خودشان را کنار می کشند؟ چه دلایلی وجود دارد؟"<br><br>زمان هایی هست که همه چیز در رابطه خوب است اما ناگهان طرف مقابل عقب می کشد و......<br><br>ادامه مطلب در فایل زیر<br><a href="http://s9.picofile.com/file/8292023326/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_drahmadhellat.mp3.html" target="_blank" title="فایل.احمد حلت.رابطه">دانلود فایل</a><br> </font> text/html 2017-05-02T14:12:46+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف معجزه شکرگذاری-قسمت بیستم http://mahtab87.mihanblog.com/post/794 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/391/1172527/CYMERA_20150325_233200.jpg" width="496" height="366"><br><font color="#FF0000"><b><br>باورھای قلبی</b></font><br><br><b>سپاسگزاری، یادآوری قلبی است</b>.<b> <br><br>ژان باپتیست ماسیو ( </b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">١٨١٨ -</font></b><b>١٧۴٣)ا نقلابی فرانسوی</b><br><br>شما باید تا به حال دریافته باشید که در ھر تمرین شکرگزاری، ھدف آن است که تا آنجایی که میتوانید شکرگزاری <br><br>را تمرین کنید. این بدان خاطر است که وقتی احساس شکرگزاری را درون خود افزایش میدھید، چیزھای بیرونی <br><br>ھم که باید برای آنھا قدرشناس باشید، افزایش می یابند. بالاخره، بعد از تمرین شکرگزاری در مدت زمان طولانی، <br><br>به صورت خودکار آن را در قلب خود احساس خواھید کرد. ھرچند که تمرین امروز زمان دسترسی را به این سطح <br><br>از قدرشناسی کاھش می دھد. تمرین باورھای قلبی به این منظور طراحی شده تا شما عمق احساس قدرشناسی <br><br>را با تمرکز ذھن خود بر قلبتان در ھنگام گفتن سپاسگزارم افزایش دھید. پژوھشھای علمی نشان میدھد که وقتی<br><br>شما احساس قدرشناسی میکنید، با تمرکز بر قلبتان، ضرباھنگ تپش قلب به گونه ای به سرعت یکنواخت میشود <br><br><br> </font> text/html 2017-04-28T12:52:28+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف عکاسی های خودم-صفحه هفتاد و شش http://mahtab87.mihanblog.com/post/791 <font size="2" face="Mihan-Iransans">عکس های آرشیوی از زمستان و پاییز 95<br><br>پیر پالان گیر در جوار مرقد امام خوبی ها، امام رضا (ع)<br><br></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8292926234/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA.JPG" alt="http://s9.picofile.com/file/8292926234/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA.JPG"><br><br>پارک صدف تهران<br><br></font><img src="http://s8.picofile.com/file/8292926250/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2.JPG" alt="http://s8.picofile.com/file/8292926250/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2.JPG"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8292926284/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8292926284/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9.jpg"> text/html 2017-04-27T21:38:19+01:00 mahtab87.mihanblog.com مهتاب الف داستان اسرار آینه-قسمت بیست و دوم http://mahtab87.mihanblog.com/post/785 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8217300892/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8217300892/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87.jpg" width="314" height="419"><br><br>مه سفید و غلیظ کنار رفت تا هانا بتواند تصویری از یک قبرستان ببیند. با اندوه ناله کرد:"آه خدای بزرگ!<br><br>او مرده است!" اما بعد آن ها را دید که کنار هم بر سر قبری که چندان تازه نبود، ایستاده بودند. هر دو<br><br>میانسال بودند با تارهای سفید لابلای موهایشان. موهای طلایی آن مرد ریخته و کم پشت شده بود.<br><br>اما هنوز هم به راحتی می شد او را شناخت. دادا با چشم های بی نظیرش و چین هایی که مثل خط <br><br>خطی های یک کودک خشمگین بر روی یک اثر هنری زیبا بود، برگشت و به مرد نگاه کرد. نگاهش پر<br><br>از غم بود. مرد پرسید:"شوهرتان بود؟"دادا با صدایی آرام جواب داد:"بله"-"تازه فوت کرده است؟"-"نه،<br><br>دو سالی می شود."-"چرا مرد؟"-"به دلیل حملۀ قلبی." مرد سرش را با تأسف تکان داد و گفت:"خدا به <br><br>شما صبر بدهد."مرد چند قدمی از دادا دور شد. به افق های دور و به درختهایی که شاخه هایشان در <br><br>آغوش باد تکان میخورد نگاه کرد و بعد برگشت , گفت:"خواهرم خدا ان شاء </font><font size="2" face="Mihan-Iransans">الله بیامرزدش." </font>