تبلیغات
شب مهتابــــــــی - معجزه شکرگذاری-پایان
 
معجزه شکرگذاری-پایان
نویسنده :
 مهتاب الف
تاریخ :
 دوشنبه 20 فروردین 1397
زمان :
 05:40 ب.ظ
نظرات |آینده شما

شما زندگی خود را میسازید و قدرشناسی وسیله ای است در وجودتان تا زندگی بسیار جالب و شگفت

انگیزی را برای خود رقم بزنید. شما تا به حال با اجرای تمرینات، بستری را فراھم ساخته اید و به وسیله

قدرشناسی، طبقات بیشتری را بر این بستر می افزایید. ساختمان زندگی شما ھر روز بلندتر می شود تا

اینکه ستاره ھا را لمس می کنید. بلندا و اوجی که شما در اثر استفاده از قدرشناسی به آن خواھید رسید،

بی انتھاست و آنچه که تجربه خواھید کرد بی پایان خواھد بود و مثل ستاره ھای آسمان بینھایت!

حرف زدن با قدردانی، نزاکت و خوش مشربی ست، نمایش قدردانی، بخشندگی و شرافت است، اما با

قدردان زیستن، بھشت به گونه ای ملموس در دسترس است.


 یوھانس آ. گارتنر (١٩٩۶-١٩١٢) استاد الھیات، شاعر

راه ایده آل برای ادامه مسیر از ھم اکنون به بعد آن است که بستر قدرشناسیای را که بنا کرده اید به

خوبی حفظ کنید و رفته رفته بر آن بستر ساختمانی بسازید تا به انتھای موردنظرتان دست یابید. با

تمرین ھر چه بیشتر قدرشناسی، آن را عمیقتر احساس خواھید کرد و وقت کمتری را از شما خواھد

گرفت. به عنوان یک راھنما:

تمرین« قدرشناسی را به خاطر بسپارید » را سه روز در ھفته انجام دھید، یا اینکه آن را با دو  تمرین

دیگر ترکیب کنید. میتوانید با حفظ بستر فعلی به ساختن طبقات زندگیِ خود کمک کنید تا زندگیتان

بھتر و بھتر شود. برای مثال، میتوانید تمرین قدرشناسی را به خاطر بسپارید را در یک روز انجام دھید،

روز بعد تمرین روابط صمیمانه را اجرا کنید و برای روز سوم ثروت، پاداش شکرگزاری را انجام دھید.

تکرار چھار روز در ھفته تمرین قدرشناسی را به خاطر بسپارید، یا ترکیب آن با سه تمرین دیگر به

انتخاب خودتان، باعث حفظ قدرشناسی شما و تسریع کار میشود. انجام پنج روز در ھفته تمرین

قدرشناسی را به خاطر بسپارید، یا ترکیب آن با ۴ تمرین دیگر به انتخاب خودتان باعث میشود که

انرژی مثبت در شادمانی شما و یا در ھر زمینه دیگر از زندگیتان افزایش یابد.تکرار شش یا ھفت روز

در ھفته تمرین قدرشناسی را به خاطر بسپارید یا ترکیب آن با ھر تمرین دیگر به انتخاب خودتان

باعث میشود که شما به یک کیمیاگر واقعی تبدیل شوید و ھر چیزی را به طلا تبدیل کنید!

پیشنھادھای تمرین

برای آنکه انرژی مثبت را در زمینه ھای مھم زندگیتان مثل شادی، سلامتی، روابط و دیگر چیزھایی

که دارید ھمواره در جریان نگاه دارید، میتوانید تمرینھای ویژه ای را در ھر زمینه یک بار در ھفته

تکرار کنید. ھرچند اگر میخواھید که این انرژی را در ھر زمینه از زندگیتان افزایش دھید، باید در آن

زمینه تمرین بیشتری انجام دھید، یا چند روز در ھفته تمرین کنید. اگر حالتان خوب نیست، شاید

بخواھید که تمرین را برای سلامتتان ھر روز یک بار یا روزی چندبار انجام دھید.فکر سازنده شما

شما میتوانید تمرین فکر سازنده را به برنامه زندگی روزانه تان تبدیل کنید و افکارتان را ھمیشه

در مدار انرژی مثبت نگاه دارید و شب ھنگام پیش از خواب از آن به عنوان وسیلھای برای

یادآوری رخدادھای خوشایند آن روز مورد استفاده قرار دھید و برای آنھا شکرگزاری کنید.در طول

روز با یادآوری چیزھایی که برایشان شکرگزار ھستید، از نیروی تفکر خود بھره بگیرید.

انرژی مثبت شما

میتوانید تمرین انرژی مثبت چون غبار ھمه را دربرمیگیرد را به بخشی از زندگی روزانه تان تبدیل

کنید. غیر از اینکه میتوانید این انرژی را ھمچون غبار بر روی افرادی که خدمتی به شما ارایه میدھند،

بیافشانید، میتوانید این تمرین را به گونه ای دیگر ھم انجام دھید و گرد و غبار انرژی مثبت را بر

ھمه کس و ھمه چیز بپاشید! اگر رئیستان اندکی ناراحت و غمگین است، میتوانید غبار انرژی را بر

او بیافشانید یا بر ھر یک از اعضای خانواده تان یا کسانی که دوستشان دارید، آنھا که حالشان

خوب نیست یا ھرکس که با او برخورد میکنید و در زندگی اش به یاری نیاز دارد. میتوانید این انرژی

را ھرجا میروید، بیافشانید، ھمچنین روی کودکان و نوزادان، گیاھان باغ و باغچه، غذا و نوشیدنیتان،

کامپیوتر یا بستھی پستیتان پیش از باز کردن آن، کیف پول، اتومبیل، تلفن قبل از آنکه با کسی

تماس بگیرید، یا ھر شرایط دیگری که خواستار بھبودش ھستید.

قدرشناسی ھرگز پایانی ندارد

من ھر روز قدرشناسی را تمرین میکنم و اینکه روزھا، ماهھا و سالھا بدون قدرشناس بودن زندگی

کردم برایم متقاعدکننده نیست. قدرشناسی بخشی از زندگی ما شده، در تمام سلولھای من وجود

دارد و به الگویی در ضمیر ناخودآگاه من بدل شده است. ولی اگر شما گرفتار مسایل زندگی شوید

و در برھه ای از زمان تمرین قدرشناسی را از یاد ببرید، انرژی مثبت بخار میشود. من از قدرشناسی

به عنوان وسیله سنجش استفاده میکنم که برایم مشخص کند که آیا بھه اندازه کافی تمرین میکنم

یا نه. با دقت به بررسی زندگی ام میپردازم و اگر احساس کنم که به اندازه کافی شادمان نیستم،

تمرین قدرشناسی ام را افزایش میدھم. اگر مشکل کوچکی در یک بخش از زندگی ام اتفاق بیافتد،

به سرعت تمرینھای قدرشناسیام را در آن زمینه فزونی میبخشم. دیگر با دیدن ظواھر کور نمیشوم.

به جای آن به دنبال خداوند ھستم تا از او برای ھمه شرایط زندگی ام قدرشناس باشم و میدانم

که ھمیشه اینجاست و بعد تمام ناخواسته ھا و ناھنجاریھا مانند دود به ھوا خواھد رفت!

من به خاطر چیزھای کوچک شروع به شکرگزاری کردم، و ھرچه بیشتر شکرگزار بودم، فراوانی

بیشتری به زندگی ام روی آورد زیرا بر ھرچه تمرکز کنید، گسترش می یابد و ھنگام تمرکز بر

خوبیھای زندگیتان، مقدار بیشتری از آن را خلق خواھید کرد. ھنگامی که آموختم صرفنظر از

آنچه در زندگیم روی میدھد، سپاسگزار باشم، فرصتھا، روابط و حتی پول به سمت من سرازیر شد.

یکی از شخصیتھای رسانه ای شما در اثر استفاده از تمرینھای قدرشناسی در حال استفاده از

قانون خطاناپذیر کائنات ھستید که به فراوانی نعمت در زندگیتان می انجامد. رسیدن به این

سطح از قدرشناسی به ارتباط شما با کائنات و خداوند متعال بستگی دارد.

شکرگزاری جواب است

قدرشناسی درمان تمامی روابط سخت و شکست خورده، نداشتن پول و بیماری و ناراحتیھاست.

قدرشناسی ترس، نگرانی، اندوه و یأس را از بین میبرد و با خود شادی، شکیبایی، مھربانی،دلسوزی

و فھم و آرامش ذھن را به ھمراه میآورد. قدرشناسی راه حل مشکلات را به شما نزدیک می سازد

و فرصتھایی مناسب برای دستیابی به آرزوھاتان در اختیارتان قرار میدھد.

با قدرشناسی به وضوح از خداوند یاری و کمک میطلبید، شرایط اطراف در موقعیت چالش برانگیز

به صورت شگفت انگیزی تغییر میکند و دیگرگون میشود.– «. ما بھ او (انسان) راه را نشان دادیم:

 خواه قدرشناس باشد، خواه نباشد. مسئول خودش است »« قرآن مجید »

واژه سپاسگزارم را بگویید. آن را بلند بگویید و اگر میتوانید از فراز بامھا فریاد بزنید، آن ر ابرای خود

زمزمه کنید، آن را در ذھن خود بگویید، یا آنکه آن را در قلبتان احساس کنید. از امروز به بعد ھرجا که

میروید، قدرشناسی و نیروی آن را با خود به ھمراه ببرید. برای داشتن یک زندگی سرشار از فراوانیھا

و شادمانی، جواب بر لبھای شماست، در قلب شماست و آماده و منتظر است تا شما قدرشناسی را به

 عمل تبدیل کنید!

پایان


مرتبط با : روانشناسی (راه رسیدن به رویاها/خودشناسی/معرفی کتاب/سخنان بزرگان) دانلود کتاب(روانشناسی/شعر/رمان) و معرفی کتاب
برچسب ها : شکرگزاری-راز شکرگزاری-معجزه شکرگزاری-راندا برن-کتاب معجزه شکرگزاری راندا برن-


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
خلوتم پر شده از تاریكی

زیر تاریكی شب دیدن مهتاب قشنگ است.

چه خیالی است اگر بال ندارم؟

حس پرواز كه هست.حس پرواز قشنگ است.

قلمم.دفتر شعرم.همه را باد ربود.

خبری نیست.

رقص ژولیده نی زار قشنگ است.

در و دیوار اگر غم دارد

(گریه كن.گریه قشنگ است.)

به كسی كینه نگیرید

دل بی كینه قشنگ است

به همه مهر بورزید.

به خدا مهر قشنگ است.

دست هر رهگذری را بفشارید به گرمی

بوسه هم حس قشنگی است.

بوسه بر دست پدر.

بوسه بر گونه مادر

لحظه حادثه بوسه قشنگ است.

بفشارید به آغوش عزیزان

پدر و مادر و فرزند

به خدا گرمی آغوش قشنگ است.

نزنید سنگ به گنجشك

پر گنجشك قشنگ است

پر پروانه ببوسید

پر پروانه قشنگ است.

نزنید سنگ به هر زاغ سیاهی

به خدا زاغ قشنگ است.

چندشت میشود از كرم.

ولی كرم قشنگ است.

نسترن را بشناسید

یاس را لمس كنید

به خدا لاله قشنگ است.

همه جا مست بخندید

همه جا عشق بورزید

سینه با عشق قشنگ است.

بشناسید خدا

هر كجا یاد خدا هست

هر كجا نام خدا هست

سقف آن خانه قشنگ است.

اندكی شعر بخوانید.

غزل حافظ و سعدی

مولوی.فایز و خیام

شهریار. پروین.بهار

بشناسید فروغ

اخوان. شاملو.فریدون

گاه گاهی قیصر...

یاد سهراب به خیر

(روی قانون چمن پا نگذارید)

شعر سهراب قشنگ است.

حس سهراب قشنگ است.

خط به خط...واژه به واژه ...بنویس

شعر قشنگ است.

نغمه ساز قشنگ است.

نت گیتار قشنگ است.

ناله تار قشنگ است.

عشق كه آزاد شود كوچه قشنگ است.

همه شهر قشنگ است

اگر از زاویه عشق به دنیا نگری...

ذره ای زشت نبینی.

در و دیوار قشنگ است.

..............................

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت

آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار

طالع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد

ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب

نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد

آن که پرنقش زد این دایره مینایی

کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت

یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد

..............................

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

آن چه در مدت هجر تو کشیدم هیهات در یکی نامه محال است که تحریر کنم

با سر زلف تو مجموع پریشانی خود کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم

آن زمان کآرزوی دیدن جانم باشد در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم

گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد دین و دل را همه دربازم و توفیر کنم

دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگو من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم

نیست امید صلاحی ز فساد حافظ چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم
 

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

  وبلاگ شب مهتابی را چطور می بینی؟


 
   
   
   
 
 
   
   
   
  تست روانشناسی , دانلود آهنگ , دلنوشته , دلنوشته عاشقانه , روانشناسی , آزمون روانشناسی , داستان های مهتاب , داستان های خودم , داستان دنباله دار , عکاسی های خودم ,  
  » تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

 
 
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به شب مهتابــــــــی می باشد.
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

شارژ ایرانسل

فال حافظ