معجزه شکرگذاری-پایان
نویسنده :
 مهتاب الف
تاریخ :
 دوشنبه 20 فروردین 1397
زمان :
 05:40 ب.ظ
نظرات |آینده شما

شما زندگی خود را میسازید و قدرشناسی وسیله ای است در وجودتان تا زندگی بسیار جالب و شگفت

انگیزی را برای خود رقم بزنید. شما تا به حال با اجرای تمرینات، بستری را فراھم ساخته اید و به وسیله

قدرشناسی، طبقات بیشتری را بر این بستر می افزایید. ساختمان زندگی شما ھر روز بلندتر می شود تا

اینکه ستاره ھا را لمس می کنید. بلندا و اوجی که شما در اثر استفاده از قدرشناسی به آن خواھید رسید،

بی انتھاست و آنچه که تجربه خواھید کرد بی پایان خواھد بود و مثل ستاره ھای آسمان بینھایت!

حرف زدن با قدردانی، نزاکت و خوش مشربی ست، نمایش قدردانی، بخشندگی و شرافت است، اما با

قدردان زیستن، بھشت به گونه ای ملموس در دسترس است.


 یوھانس آ. گارتنر (١٩٩۶-١٩١٢) استاد الھیات، شاعر

راه ایده آل برای ادامه مسیر از ھم اکنون به بعد آن است که بستر قدرشناسیای را که بنا کرده اید به

خوبی حفظ کنید و رفته رفته بر آن بستر ساختمانی بسازید تا به انتھای موردنظرتان دست یابید. با

تمرین ھر چه بیشتر قدرشناسی، آن را عمیقتر احساس خواھید کرد و وقت کمتری را از شما خواھد

گرفت. به عنوان یک راھنما:

تمرین« قدرشناسی را به خاطر بسپارید » را سه روز در ھفته انجام دھید، یا اینکه آن را با دو  تمرین

دیگر ترکیب کنید. میتوانید با حفظ بستر فعلی به ساختن طبقات زندگیِ خود کمک کنید تا زندگیتان

بھتر و بھتر شود. برای مثال، میتوانید تمرین قدرشناسی را به خاطر بسپارید را در یک روز انجام دھید،

روز بعد تمرین روابط صمیمانه را اجرا کنید و برای روز سوم ثروت، پاداش شکرگزاری را انجام دھید.

تکرار چھار روز در ھفته تمرین قدرشناسی را به خاطر بسپارید، یا ترکیب آن با سه تمرین دیگر به

انتخاب خودتان، باعث حفظ قدرشناسی شما و تسریع کار میشود. انجام پنج روز در ھفته تمرین

قدرشناسی را به خاطر بسپارید، یا ترکیب آن با ۴ تمرین دیگر به انتخاب خودتان باعث میشود که

انرژی مثبت در شادمانی شما و یا در ھر زمینه دیگر از زندگیتان افزایش یابد.تکرار شش یا ھفت روز

در ھفته تمرین قدرشناسی را به خاطر بسپارید یا ترکیب آن با ھر تمرین دیگر به انتخاب خودتان

باعث میشود که شما به یک کیمیاگر واقعی تبدیل شوید و ھر چیزی را به طلا تبدیل کنید!

پیشنھادھای تمرین

برای آنکه انرژی مثبت را در زمینه ھای مھم زندگیتان مثل شادی، سلامتی، روابط و دیگر چیزھایی

که دارید ھمواره در جریان نگاه دارید، میتوانید تمرینھای ویژه ای را در ھر زمینه یک بار در ھفته

تکرار کنید. ھرچند اگر میخواھید که این انرژی را در ھر زمینه از زندگیتان افزایش دھید، باید در آن

زمینه تمرین بیشتری انجام دھید، یا چند روز در ھفته تمرین کنید. اگر حالتان خوب نیست، شاید

بخواھید که تمرین را برای سلامتتان ھر روز یک بار یا روزی چندبار انجام دھید.فکر سازنده شما

شما میتوانید تمرین فکر سازنده را به برنامه زندگی روزانه تان تبدیل کنید و افکارتان را ھمیشه

در مدار انرژی مثبت نگاه دارید و شب ھنگام پیش از خواب از آن به عنوان وسیلھای برای

یادآوری رخدادھای خوشایند آن روز مورد استفاده قرار دھید و برای آنھا شکرگزاری کنید.در طول

روز با یادآوری چیزھایی که برایشان شکرگزار ھستید، از نیروی تفکر خود بھره بگیرید.

انرژی مثبت شما

میتوانید تمرین انرژی مثبت چون غبار ھمه را دربرمیگیرد را به بخشی از زندگی روزانه تان تبدیل

کنید. غیر از اینکه میتوانید این انرژی را ھمچون غبار بر روی افرادی که خدمتی به شما ارایه میدھند،

بیافشانید، میتوانید این تمرین را به گونه ای دیگر ھم انجام دھید و گرد و غبار انرژی مثبت را بر

ھمه کس و ھمه چیز بپاشید! اگر رئیستان اندکی ناراحت و غمگین است، میتوانید غبار انرژی را بر

او بیافشانید یا بر ھر یک از اعضای خانواده تان یا کسانی که دوستشان دارید، آنھا که حالشان

خوب نیست یا ھرکس که با او برخورد میکنید و در زندگی اش به یاری نیاز دارد. میتوانید این انرژی

را ھرجا میروید، بیافشانید، ھمچنین روی کودکان و نوزادان، گیاھان باغ و باغچه، غذا و نوشیدنیتان،

کامپیوتر یا بستھی پستیتان پیش از باز کردن آن، کیف پول، اتومبیل، تلفن قبل از آنکه با کسی

تماس بگیرید، یا ھر شرایط دیگری که خواستار بھبودش ھستید.

قدرشناسی ھرگز پایانی ندارد

من ھر روز قدرشناسی را تمرین میکنم و اینکه روزھا، ماهھا و سالھا بدون قدرشناس بودن زندگی

کردم برایم متقاعدکننده نیست. قدرشناسی بخشی از زندگی ما شده، در تمام سلولھای من وجود

دارد و به الگویی در ضمیر ناخودآگاه من بدل شده است. ولی اگر شما گرفتار مسایل زندگی شوید

و در برھه ای از زمان تمرین قدرشناسی را از یاد ببرید، انرژی مثبت بخار میشود. من از قدرشناسی

به عنوان وسیله سنجش استفاده میکنم که برایم مشخص کند که آیا بھه اندازه کافی تمرین میکنم

یا نه. با دقت به بررسی زندگی ام میپردازم و اگر احساس کنم که به اندازه کافی شادمان نیستم،

تمرین قدرشناسی ام را افزایش میدھم. اگر مشکل کوچکی در یک بخش از زندگی ام اتفاق بیافتد،

به سرعت تمرینھای قدرشناسیام را در آن زمینه فزونی میبخشم. دیگر با دیدن ظواھر کور نمیشوم.

به جای آن به دنبال خداوند ھستم تا از او برای ھمه شرایط زندگی ام قدرشناس باشم و میدانم

که ھمیشه اینجاست و بعد تمام ناخواسته ھا و ناھنجاریھا مانند دود به ھوا خواھد رفت!

من به خاطر چیزھای کوچک شروع به شکرگزاری کردم، و ھرچه بیشتر شکرگزار بودم، فراوانی

بیشتری به زندگی ام روی آورد زیرا بر ھرچه تمرکز کنید، گسترش می یابد و ھنگام تمرکز بر

خوبیھای زندگیتان، مقدار بیشتری از آن را خلق خواھید کرد. ھنگامی که آموختم صرفنظر از

آنچه در زندگیم روی میدھد، سپاسگزار باشم، فرصتھا، روابط و حتی پول به سمت من سرازیر شد.

یکی از شخصیتھای رسانه ای شما در اثر استفاده از تمرینھای قدرشناسی در حال استفاده از

قانون خطاناپذیر کائنات ھستید که به فراوانی نعمت در زندگیتان می انجامد. رسیدن به این

سطح از قدرشناسی به ارتباط شما با کائنات و خداوند متعال بستگی دارد.

شکرگزاری جواب است

قدرشناسی درمان تمامی روابط سخت و شکست خورده، نداشتن پول و بیماری و ناراحتیھاست.

قدرشناسی ترس، نگرانی، اندوه و یأس را از بین میبرد و با خود شادی، شکیبایی، مھربانی،دلسوزی

و فھم و آرامش ذھن را به ھمراه میآورد. قدرشناسی راه حل مشکلات را به شما نزدیک می سازد

و فرصتھایی مناسب برای دستیابی به آرزوھاتان در اختیارتان قرار میدھد.

با قدرشناسی به وضوح از خداوند یاری و کمک میطلبید، شرایط اطراف در موقعیت چالش برانگیز

به صورت شگفت انگیزی تغییر میکند و دیگرگون میشود.– «. ما بھ او (انسان) راه را نشان دادیم:

 خواه قدرشناس باشد، خواه نباشد. مسئول خودش است »« قرآن مجید »

واژه سپاسگزارم را بگویید. آن را بلند بگویید و اگر میتوانید از فراز بامھا فریاد بزنید، آن ر ابرای خود

زمزمه کنید، آن را در ذھن خود بگویید، یا آنکه آن را در قلبتان احساس کنید. از امروز به بعد ھرجا که

میروید، قدرشناسی و نیروی آن را با خود به ھمراه ببرید. برای داشتن یک زندگی سرشار از فراوانیھا

و شادمانی، جواب بر لبھای شماست، در قلب شماست و آماده و منتظر است تا شما قدرشناسی را به

 عمل تبدیل کنید!

پایان


مرتبط با : روانشناسی (راه رسیدن به رویاها/خودشناسی/معرفی کتاب/سخنان بزرگان) دانلود کتاب(روانشناسی/شعر/رمان) و معرفی کتاب
برچسب ها : شکرگزاری-راز شکرگزاری-معجزه شکرگزاری-راندا برن-کتاب معجزه شکرگزاری راندا برن-


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
درده قدح که موسم ناموس و نام رفت

وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم
عمری که بی حضور صراحی و جام رفت

مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی
در عرصه خیال که آمد کدام رفت

بر بوی آن که جرعه جامت به ما رسد
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت

دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید
تا بویی از نسیم می‌اش در مشام رفت

زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه
رند از ره نیاز به دارالسلام رفت

نقد دلی که بود مرا صرف باده شد
قلب سیاه بود از آن در حرام رفت

در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود
می ده که عمر در سر سودای خام رفت

دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت
گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت

..............................

 

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

  وبلاگ شب مهتابی را چطور می بینی؟


 
   
   
   
 
 
   
   
   
  دلنوشته عاشقانه , داستان دنباله دار , آزمون روانشناسی , روانشناسی , دلنوشته , داستان های مهتاب , عکاسی های مهتاب , تست روانشناسی , عکاسی های خودم , دانلود آهنگ ,  
  » تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

 
 
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به شب مهتابــــــــی می باشد.
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

شارژ ایرانسل

فال حافظ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic